Slavsystemet

Vi är slavar och vårt slavpapper är vårt ”PersonBevis” ….
.
// ety SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag,
REGERINGSKANSLIET är ett bolag,
SKATTEVERKET är ett bolag,
SVERIGES DOMSTOLAR är ett bolag,
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN är ett bolag,
POLISMYNDIGHETEN är ett bolag.
.
NYBRO och EMMABODA KOMMUN är exempel på kommunala bolag osv –och samtliga vill de som representerar dessa bolag att människor utöver detta bedrägeri mot folkets om vi både deltar i och är offer för, ska acceptera oss själva och våra barn som bolag genom den registrering som SKATTEVERKET genomför då signalen från BB kommer att ett levande barn är fött:
( Skatteverkets registrering av nyfödd juridisk person (handelsdrivande bolag), lagrum genom Folkbokföringslagen: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm )
.
Under den korta stund som förflyter mellan det att ett levande barn föds och till dess att det registreras och får sitt personnummer, så är det lilla barnet en människa med en mor och far, och vilket genom sina oförytterliga mänskliga rättigheter, är fri att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål med föräldrarna som stöd på sin resa.
.
Denna lyckliga utsikt för barnet tar slut efter några minuter. När registreringen är genomförd blir istället det lilla barnet statens egendom och handelsvara, ett offer för författningarna (de lägst stående lagarna) Socialtjänstlagen, Skollagen m fl:
( Identitetsbeteckning för juridiska personer m. fl (1974:174): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm )
.
Sverige bolagiserades efter tillkomsten av den nya grundlagen Regeringsformen 1974, vilken öppnade även för bolagisering enligt ovan av de levande människorna i riket Sverige:
.
Detta transformerar de levande människorna vilka bildat staten Sverige till slavar under den, vilket är detsamma som bedrägeri – folkförräderi rent av!
.
De olika bolagen, vilka kallar sig myndigheter kan därmed behandla oss och våra barn såsom de önskar, trots att de lägsta lagarna – författningarna – kräver vårt medgivande för att kunna forceras. Detta struntar dock representanterna för de handelsdrivande bolagen i, och behandlar därför våra barn precis som de önskar!
.
Det övergripande målet är att formatera våra små människobarn enligt den kollektivistiska agenda som sedan länge rullat och som kommer att leda till mänsklighetens totala slaveri om vi inte får stopp på det nu!
Det är denna agenda som bestämmer vad som är kunskap och vad som inte är det, liksom vilka metoder som leder till denna önskade föreställning om kunskap, liksom vilka data som ska släppas igenom för att kunskaperna inom agendan ska upprätthållas som just kunskaper, och inte som lögner och fabrikationer.
.
Syftet med denna agenda är att skyffla upp värden från pyramidens botten, upp till dess topp – till de som kontrollerar bankirerna, vilka kontrollerar pengarna och därmed allt i ett materiellt samhällssystem. De får samhällets aktörer att hoppa, dansa och sjunga på kommando, d v s politikerna, bolagen vilka kallar sig myndigheter inklusive polisväsende och domstolarna vilka kontrolleras av de som kontrollerar frimurarna:
.
Därmed kontrollerar de våra egendomar, våra rättigheter, och våra överlevnadsmöjligheter. Mänskligheten anses bestå av ca 95% för många individer –”värdelösa ätare” som den sk filantropen men egentligen parasiten Rockefeller i denna globala elit uttalade sig på 70-talet:
( Rockefeller: ”Useless eaters”: http://www.rense.com/general78/philo.htm )
.
.
.
De jagar oss och hoppas att vi ska ta livet av oss – som en komplementerande metod till krigen de skapar och deras olika depopulationsprojekt. Planen finns t o m huggen i sten:
( Georgia Guidestones, okänd beställare: http://www.radioliberty.com/stones.htm )
.
Det är denna agenda och dess föreställningar (t ex penningsystemet vilket marknadsförs som naturlag) och metoderför otillbörlig maktutövning (t ex illusionsjuridiken) som är huvudproblemet, och vilka i Autentopia -2061 inte längre existerar. Utan agenda på någon samhällsnivå kan inte makt existera, därför inte heller förtryck, och därmed inget lidande. Inget slaveri, ingen svält, inga krig och därmed inga ofrivilliga flyktingströmmar – om det inte är naturen som orsakar dem.
.
Just det sistnämnda (flyktingströmmar) är centralt att förstå eftersom vi just nu (vid bokens publicering i januari 2016) och ett antal år framöver har ett fönster öppet för att förhindra att befolkningarna låter sig luras in i rasistiska kontroverser, vilka kan – om det vill sig illa –sluta med begränsningar av yttrandefriheten, undantagstillstånd och inbördeskrig. Det finns redan tecken på det via diskussioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet:
.
Det är planerat så, ety polarisering mellan grupper –etnicitet, kön, ålder, vänster / högerideologier, öst / väst, religioner, socioekonomisk status – är denna globla elits främsta taktik för att hålla ossborta från de verkligt stora och viktiga frågorna som t ex penningsystemet och illusionsjuridiken, och istället sysselsatta med underfrågor, vilka är oväsentligheter som vi måste lyfta blicken ifrån.
.
Syftet är alltså att förbrylla folken så att vi inte ser igenom agendan och metoderna. Det är således inte flyktningarna som ska angripas, utan de som skapar krigen.
.
Enligt generalen Wesley Clark planerades sju krig på fem år,
( General Wesley Clark, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw )
….och Anders Borg skojar till det och tackar för de flyktingströmmar som dessa krig genererar:
( Anders Borg, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ )
.
Flyktingarnas uppgift är dels att bli måltavlor för rasism och de oroligheter detta innebär – därmed kan polisen militariseras, undantagstillstånd utlysas, yttrandefriheten begränsas genom grundlagsändringar. Det finns i förlängningen av denna process en uppenbar risk för inbördeskrig, och eftersom Anders Borg är mycket medveten om syftet med att piska upp den nationella stämningen, får vi anta att det är inbördeskriget han tackar på förhand för.
.
Inbördeskrig är en utomordentlig kuliss till presentationen av en lösning på ett problem som TPTB (The Powers That Be – Den hemliga makten) själva skapat, som ett i kölvattnet av systemhaveriet, allt fattigare och allt mer uppskrämt folk, är beredda att köpa till vilket pris som helst.
.
Att det förhåller sig på detta sätt beträffande krigen och flyktingströmmarna har även den lika elitägda så kallade MSM (mainstream media) skrivit om – vi måste alla betala för Bushs krigsförbrytelser, skriver Svenska Dagbladet:
.
Eftersom samma globala elit även äger media, är större delen av det som skrivs där kontrollerad opposition. Det makten vill ha ut till folket, det kommer ut – annars inte. Det innebär per definition att TPTB, vilken driver sin agenda under begreppet New World Order, följer sin uppgjorda handlingsplan.
.
Enligt Hegeliansk dialektik vidmakthålls kontrollen över massorna genom att TPTB skapar ett problem, inväntar folkets eskalerande förtvivlade reaktioner, samt står därefter redo att presentera en lösning på problemet:
( Hegeliansk dialektik: http://www.filosofer.se/hegel.html )
..
Det är därför tämligen enkelt att med logik se att det är planerat att bankerna ska krascha, och penningskapandet leviteras upp på nästa nivå – till de numera sedan 1998 elitägda Riksbankerna.
.
Kreditavregleringen, den sk Novemberrevolutionen 1985 (tre månader före Olof Palmes död för övrigt!) var inget mindre än en statskupp.
Beslutet togs i styrelserummet, helt utan demokratisk förankring:
( Öppet arkiv, Novemberrevolutionen: http://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen )
.
Eftersom SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag sammanlänkat med Federal Reserve – bolaget USA:s riksbank med NYSE (New York Stock Exchange) som tillsynsmyndighet, innebär det att TPTB även äger centralbankstaterna och därför kommer att kontrollera pengarna även fortsättningsvis – om inte en kritisk massa ser igenom hela illusionen och sätter stopp för den:
.
Västvärlden är således tänkt att falla samman, och vi har sett påven och FN gå samman med BRICS-länderna och kommer tillsammans med Putin att presenteraden verkliga New World Order-agendan.
//
I praktiken innebär det att de fördömer det västliga NWO och lovar städa upp, dömer ut lämpliga straff till ett antal lämpliga västaktörer, framställer sig själva som räddarna i nöden, delar ut guldbackade valutor till folken för att även fortsättningsvis låta människan dväljas i ett bristsystem, inför basinkomst och bjuder på ett jubelår (skuldavskrivningar). Ska vi gissa att priset för detta gentila erbjudande är chipning? –
( Mind Control, MK Ultra: http://www.dailymotion.com/video/x2z7w6f )
.
Om det för att förhindra att vi luras in i polariseringsfällan är viktigast att komma ihåg att det är de av väst skapade krigen som skapar flyktingströmmarna, så är det för att förhindra att vi luras in i den totala avhumaniseringsfällan, viktigast att hålla ögonen på chipningsprojektet. Det marknadsförs som en trend och fördelarna uppges vara att det t ex kan öppna dörrar utan nycklar och scannas av vid banktransaktioner:
( TV4 Morgon, Chippet som trend, 8 Dec 2014
.
Säkerligen kommer diskussionerna av TPTB ledas in på övervakningsproblematiken, alltså ett visst erkännande från den globala eliten att övervakningen av enskilda med hjälp av chipet blir mycket enkel överallt och dygnet runt. Detta är det psykologiska trick som innebär att en liten synd erkänns för att dölja en större.
.
Det egentliga syftet med chipet är att det kommer att programmeras att ge signaler till det limbiska systemet, d v s den del av hjärnan som hanterar vår känslomässiga dimension, eller till neocortex –hjärnbarken, vilken hanterar våra högre tankar.
.
Vilka signaler skulle vi kunna gissa på skulle vara önskvärda att stänga av hos människor som endast betraktas som och endast är önskvärda som zombieliknande slavar som vare sig kan tänka på några högre plan eller känna något för varandra?
.
Vilken global elit skulle önska något mera än slavar med instinkter (reptilhjärnan) och låg tankenivå? Därefter behövs ingen övervakning, eftersom zombiesarna inte kommer att bry sig om vilket.
.
Per definition har mänskligheten då dött ut, och det är väsentligt att vi ställer oss frågan om vi genom ignorans vågar chansa på att våra barn och barnbarn kommer att möta ödet att genomlida sin existens som själlösa robotar istället för människor?
.
Förvisso kanske de inte kommer att sakna sin skapande ”Spirit” – Gudagnista kan vara ett bra svenskt ord – eftersom de inte kommer att veta att en sådan funnits när historien reviderats till förmån för de som vi riskerar att låta få skriva den:
.
Men är det en förlust vi önskar dem – eller oss själva om vi föreställer oss att vi reinkarnerar?
Förhoppningsvis inte!I
Dystopin1984 (1948) av George Orwell är huvudpersonen Winston världens sista människa, d v s med intakt känsloliv, och han bryts ned med hjälp av tortyr tills han anpassats till fullo och blivit den angivande robot som resten av mänskligheten brutits ned till.
.
Orwell hade genom sin familj insyn i TPTB:s planer, och kunde skriva sin historia mycket nära sanningen beträffande planen för mänsklighetens utrotande.
.
En annan författare – Aldous Huxley – vilken 15 år före Orwell, och vilken hade liknande insikter om den globala elitens planer genom sin familj, skrev sin bok Brave New World, om en neddrogad mänsklighet i en klinisk civilisation.
.
Metoden i denna dystopi var nedbrytning med hjälp av SOMA – en beroendeframkallande lyckodrog.
.
Idag mördas, torteras och förföljs förvisso de människor som anses ”farliga” för att de kritiserar vårt förliggande Illusionsparadigm, kallas terrorister, fängslas eller försvinner in i de psykiatriska avdelningarna.
.
Men mänskligheten i stort förbryllas med lögner genom hjärntvättmaskinen som går under förkortningen TV, och de knapar lyckopiller för att uthärda den kognitiva dissionansen som helt naturligt måste ta sig ton där nere i själsdjupen i protest mot det till omänsklighet urartade systemet.
.
LÄS MER i boken Autentopia som finns som PDF här:

Finanssystemet – repost

Bechir Rabani

 

Brottssyndikatet no.1

Läkemedelsbolagen struntar i folks hälsa – vill bara tjäna pengar

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. 

Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.” säger John Virapen, tidigare verksam 30 år inom branschen.

John Virapen håller föredrag runt världen och berättar om läkemedelsindustrins ohederliga metoder. Bland annat berättar han att branschen undanhåller sanning om biverkningar och ohälsosamma tillverkningsmetoder samt använder sig av mutor för att registrera nya läkemedel.

Virapen vet vad han pratar om. Som chef för Eli Lilly i Sverige mutade han själv läkare. När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Virapen bjöd på middagar och sände kvinnliga medarbetare till honom för att ”underlätta” arbetet. Virapen berättar även att han lät skicka 25 000 kronor vid två tillfällen till personen i fråga. Vilket var ”otänkbart” enligt dåvarande Läkemedelsverk. Testningen gick på rekordtid, några månader istället för ett till två år.

Han har också bjudit läkare till Västindien som officiellt kallades för utbildningsresor men var snarare mutresor. Det var ytterst få utbildningstimmar men desto mer sprit kvinnor och sång. Läkarna blev fullständigt köpta och när de kom hem skrev de ut recept på färdigtryckta receptblock med sina reklampennor. Enligt Virapen finns det färre säljare nu för tiden på läkemedelsbolagen, eftersom ”de redan har lyckats rekrytera läkarkåren”

Myndigheterna gör inte sitt jobb. Om de hade velat hade många tragedier kunnat undvikas menar Virapen. ”Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, är betalt av de som de skall övervaka läkemedelsindustrin. De betalar Läkemedelsverkets utgifter inklusive löner”, menar Peter Anstrin på KMR

John Virapen uppmanar oss att ta ansvar för vår egen hälsa och att sprida informationen vidare till andra människor, om läkemedelsindustrins ohederliga metoder.

Han har gett ut två böcker, ”Rubio talar ut” och ”Piller och profiter”. Han föreläser också på olika konferanser, mässor och möten, världen runt.

Mer att läsa, samt namnet på läkaren som tog emot mutor, när Prozak registrerades, på www.kmr.nu

Källa: http://dagenshomeopati.se/2011/05/12/tidigare-chef-for-lakemedelsbolag-lakemedelsindustrin-struntar-folks-halsa/

Digital autism

Det digitala beroendet har skapat ett monster. 80% av alla kommunikation idag går via den virtuella världen. Hög tid för en ”digital avgiftning” men en del människor kommer inte klara att bryta sitt beroende. Det sägs att elektronikberoende är starkare än begäret efter heroin. Det borde säga en hel del om vikten av att ta denna digitala autism på allvar…

 

5G-faran, vittnesmål

Vittnesmål – röster från verkligheten

Från hela världen kommer vittnesmål om skador av elektromagnetisk strålning, inte minst mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De vittnar om samma symtom och hälsoeffekter som visats i forskningen och som du kan läsa om under risker. Effekterna har beskrivits åtminstone sedan 60-talet i undersökningar av yrkesarbetare som exponerats för mikrovågsstrålning.

På denna sida kan du läsa ett urval av artiklar om deras erfarenheter.

Mobiltelefoner

Hjärntumöroperationsarrhjarntumor

Polisbefäl Roger Carlström, Sverige, fick hjärntumör julen 2011. I flera år dessförinnan hade han fått hudutslag och sömnproblem då han exponerades för det nya polisradiosystemet Tetra (även kallat Rakel) i arbetet. Han är övertygad om att hjärntumören orsakades av hans arbete med det nya polisradiosystemet Tetra/Rakel.  Läs här.

Roger Carlström dog i oktober 2014. Här är en minnestext.

Ian Phillips, brittisk affärsman, 43, fick malign hjärntumör, vid den sida han brukade använda mobilen. Han använde mobilen upp tlll 6 timmar om dagen i sitt arbete som försäljningschef vid ett stort bolag inom medicinteknik. Läs här och här

Jimmy Gonzalez, ung advokat i Florida fick hjärntumör vid den sida han brukade hålla mobilen och en tumör i handen som brukade hålla mobilen samt en tumör vid bröstfickan där mobilen brukade förvaras. Jimmy Gonzalez dog i november 2014, 42 år gammal. Vittnesmål här. Mer info här

Bret Bocook, advokat, fick hjärntumör precis där han brukade hålla mobilen som han använt i 25 år. Han kräver nu skadestånd i domstol och varnar andra. Läs här

Ethan 10 år från Nya Zeeland dog i hjärntumör efter att ha sovit med en wifi-uppkopplad Ipod under huvudkudden. Hans pappa berättar. Läs här

Unga mobilanvändare från Australien har fått hjärntumör efter intensiv mobilanvändning. De vill varna andra. Se och lyssna på deras berättelser på i programmet Today/Tonight i Australiensisk TV (länk till facebook). (Mobile phone cancer danger/Today Tonihgt)

Vittnesmål från Australien och intervju med hjärnkirurgerna Charlie Teo och Vini Khurana. Wake up call.

Hjärntumördrabbade vittnar, USALänk

Hjärntumördrabbade USA berättarLänk

Föräldrar skyller tonårsdotters död i hjärntumör på mobilen. Storbritannien. Länk

Grundaren av GE-KÅs i Ullared, Göran Karlsson fick hjärntumör vid samma sida som han använde mobilen. Använde mobilen intensivt. Dog kort därefter. Länk Står i dag avbildad som staty med mobilen mot huvudet utanför varuhuset.

Spottkörtelcancer

Christian Blomhögskolelektor i Finland, var en intensiv mobilanvändare under 90-talet. Han märkte först att han fick mer och svårare symtom av strålning. 2009 fick han beskedet att han drabbats av cancer på halsen, spottkörtelcancer. Läs här.

Bröstcancer

Cancerläkare berättar om unga kvinnor som fått bröstcancer där de förvarat mobiltelefonen. Länk

Övriga sjukdomar

Nokias fd tekniske direktör Matti Niemelä drabbades av MS och får så svåra symtom av strålningen att han inte kan vistas utanför sin bostad. Kan i dag bara gå med rullator. Använde mobilen mycket intensivt i arbetet. Länk

Brian SteinVd, Storbritannien, fick efter många år som storanvändare av mobilen, svåra symtom av strålningen som började med huvudvärk. Med tiden har han utvecklat så svår känslighet för strålningen att han inte kan se på TV, använda dator, åka tåg eller gå på bio. Läs här

Mobilmaster, trådlösa nätverk

Cancer  och symtom

Gro Harlem Brundtland, fd Chef WHO, fd statsminister och läkare får direkt huvudvärk av mobilstrålning. ”Inga tvivel om att det finns hälsoeffekter av mobilstrålning” konstaterar hon. Läs här

Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi och trådlös teknik på arbetsplatsen. Läs här 

Gymnasielärare Linda Nieuwenhuizen blev sjuk av trådlös teknik i skolan. Läs här

Eileen O’Connor, Direktör Radiation Research Trust berättar om den anhopning av sjukdomar, bland annat cancer, som närboende till en mobilmast i hennes bostadsområde drabbades av. Själv fick Eileen O’Connor bröstcancer. Läs här

Sarah Dacre, TV-producent och filmare, Storbritannien, utvecklade svåra symtom sedan hon installerat trådlöst datanätverk i hemmet. Se och lyssna här.

Flicka 12 år, Sverige, fick huvudvärk när skolan installerade trådlöst datanätverk och gav en läsplatta till alla elever. Lyssna här.

Elev 14 år, vaktmästare och gymnasielärare, Sverige får svåra symtom av trådlösa datanätverk som skolorna installerat. Läs här.

Pojke 10 år, Norge, kan inte gå till skolan sedan skolan installerat trådlöst datanätverk. Han blir sjuk då han utsätts för sådan strålning. Familjen var mycket teknikintresserade och var först med den senaste trådlösa tekniken. Mamman har också fått skador på ögonen som hon relaterar till den tidigare användningen av trådlöst datanätverk wifi. Läs och titta här

Kungens vaktmästare, Norge, fick svåra symtom sedan man installerat en mobilmast i närheten av hans kontor. Läs och se här

Flera lärare blev på kort tid sjuka i svensk skola sedan skolan infört trådlösa nätverk och undervisning via uppkopplade datorer. Läs här

Civilingenjör Jeremy Johnson blev sjuk av strålning från trådlös teknik mitt uppe i en framgångsrik karriär i Silicon Valley. Läs här

5G-agendan

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.”

 

Denna klädsamma lögn kan man läsa på strålsäkerhetsmyndighetens startsida och är inget annat än ett enda stort hån mot folket. De gör nämligen precis tvärtom. Man kan kortfattat säga att det råder total radioskugga när det gäller sanningsenlig information om 5G-tekniken. SSM har absolut inget negativt att säga om 5G-tekniken och man tystar alla röster som kan visa på motsatsen och detta görs genom antingen ignorerande eller förlöjligande. Vi vet dessutom att dagens mainstream-journalister inte är något annat än simpla PR-människor och som publicerar det som deras ägare vill att folket skall ta för sanning. Dessa individer har upphört med den egna tankeverksamheten och det moraliska, sunda förnuftet lyser med sin frånvaro. En sk ingenjör på Post & telestyrelsen talade jag med senast idag över telefon, och de är lika insyltade och agendadrivna som alla andra inblandade brottssyndikat i frågan. De går alla samma ärenden. De hänvisar bara till genomkorrupta ”strålsäkerhetsmyndigheten”. Det går alltså bara runt i en ond cirkel. Några genuina svar går inte att erhålla.

5G-tekniken är (som det mesta annat) utvecklad av militären för psykotronisk krigsföring med mikrovågor. Denna teknik är och förbli inget annat än ett vapen, punkt. Det är därför mycket intressant att se hur ministrar som Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson välkomnar 5G utan vidare betänkligheter. Vilka företag har Peter Eriksson tagit mutor ifrån kan man undra?! Sen har vi karriäristen Gustav Fridolin som bokstavligen talat vägrar diskutera strålningen som alla skolbarn utsätts för varje dag utan deras medgivande. Själv har karln två barn, så man kan ju bara undra HUR denna människa tänker egentligen. Dessa människor verkar vara så vilsna att de inte förstår nivån av destruktivitet de är med och skapar. De är uppenbarligen beredda att offra sina egna familjer på köpet. Eriksson och Fridolin springer som alla andra av sveriges ministrar storföretagens ärenden, utan vidare eftertänksamhet eller personliga funderingar kring exakt hur skadlig inverkan millimetervågor de fakto har på den biologiska livsformen. Vi talar inte bara om den mänskliga kroppen, vi talar om ALLT organiskt liv. 5G-tekniken är så destruktiv att denna agenda nu tar helt nya proportioner.

Jag kommer efterhand att exponera de människor som är högsta ansvariga för att denna galenskap sätts i verket, allt från politiker till företagsägare och myndighetsanställda på hög nivå. Dessa kommer sedan att presenteras här på denna blogg. Jag söker även VISSELBLÅSARE från självaste industrin som är villiga att berätta sanningen om 5G-tekniken.

 

3234023_2048_1152 c9ztw4yw0aai0kr

                                                Brottslingarna Eriksson & Fridolin

 

Dessa människor har absolut inga skrupler. Jag kan bara se det som att de är svårt drabbade av sinnessjukdom och därmed borde entledigas från sina positioner. De är en genuin fara för samhällskroppen och verkar inte ha några betänkligheter när det kommer till att utsätta allt levande för mycket allvarliga risker. Det här handlar om mycket mer än pengar och individkontroll. Om tex de pollinerande bina inte klarar att orientera sig i denna soppa av elektromagnetiska frekvenser, som kommer bli tusenfalt värre med 5G-tekniken, så kommer mänskligheten förlora ca 80% av livsmedelsproduktionen. Detta är ett FAKTUM. Att ens tänka TANKEN på att experimentera med något så ödesdigert är för mig helt obegripligt. Men så är jag å andra sidan inte sinnessjuk som dessa individer faktiskt är.

Något måste göras, vi måste alla agera och höja våra röster samt organisera oss lokalt och globalt. Kontakta myndigheter, skriv mail, skicka brev, ring samtal, säg din mening, säg ifrån, kräv objektiv information från alla vinklar. Detta är alldeles för allvarligt för att förbises. Sjukdomsfallen kommer tas till helt nya nivåer om denna teknik får fritt spelrum. Oliktänkande människor kommer med största säkerhet att bli utsatta för individuella psykotroniska attacker och kanske t.o.m mord. Våra barn och djur kommer drabbas hårdast då de är känsligast för dessa förrädiska millimetervågor. Detta är något helt annat än 4G, tro mig.

 


https://www.pts.se – behöver påtryckningar från folket, maila, ring, påverka!  
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se – Vilseleder allmänheten.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se – Arbetar i motvind.
https://inpowermovement.com – Konfronterar de ansvariga världen över. 

 

 

Allvaret börjar

Det är allvar nu. Om inte människor lyfter blicken och börjar vägra delta i sinnessjukan så kan det vara för sent. Agendorna blir tydligare och mer direkta samt mycket hotfullare. De brott dessa individer och entiteter begår kommer inte gå omärkt förbi. Rättvisa kommer att utmätas. Var så säker.

 

Vakenhet – repost

Vi är programmerade till att tvivla och tveka, men uppmanas samtidigt även till att lyssna på oss själva. Vi ska inte rusa med känslor utan ifrågasätta oss själva eftersom att lyssna på sig själv när en själv blivit programmerad till att inte se och lära känna sitt verkliga jag är aningen kontraproduktivt iaf för individen – som är en del av alltet vilket leder till att alltet blir lidande.Utifrån bombarderas vi med influenser som påverkar oss omedvetet eller medvetet eller både och indoktrineringen sjunker allt längre ner i åldrarna och det av en orsak inte för att vi skall tänka fritt och självständigt utan för att vi ska tänka rätt och likadant. Särskiljer du dig från det normativa så blir du förpassad till direkt  korrigering om du så inte låter dig korrigeras blir du lämnad till din ensamhet eller rent av terroriststämplad.

Ensamhet som vi lärt oss vara något att frukta, alla vill vi tillhöra det vi alla är menade att tillhöra vilket vi i själva verket också redan gör bara att vi tycks vara oförmögna till att se det.

Vi ser inte verkligheten eftersom den blivit dold för oss, så dold att den knappast längre behöver försöka döljas för den finns mitt framför oss att se om vi bara visste hur vi skulle göra för att se den.

Filter på filter med kosmetiskt jidder,  polarisering, splittring på alla tänkbara sätt och vis. Det får något så enkelt att verka så komplicerat och det blir komplicerat därför att det är konstruerat så en medveten design av de som besitter den reella makten igenom fiktiva ettor och nollor som styr ovillkorliga delar av våra liv.

Vi har blivit bedragna av inte minst dessa , de bedrar inte bara oss utan också dem själva – deras självförakt talar sitt tydliga språk de skadar medvetet andra för egen vinning vilket om något är en manifestation av dess självhat och upplevelse av tomhet som de desperat försöker fylla med döda ting de söker en känsla av erövring en känsla av makt men deras sökande leder dem inte till (guldet vid regnbågens slut) det leder till ett självförgörande som kommer bli dess död.

De förgör sig själva och precis som de tyranner de är så ska de dra med sig så många som de bara kan med i sitt slutgiltiga fördärv.

Jag kan förlåta för jag förstår att de inte förmår sig begripa bättre och de vet nog att deras tid är kommen för det gör den alltså förr eller senare. När de ligger inför döden, när alla av oss ligger inför döden så kan vi som i alla andra fall bara uppleva våra känslor individuellt och det här och nu, då om någon gång får de möta fruktan i vitögat.

#AlltÄrEnFasad
#DeFria

Like 1 Show likes Comment Share 1 Show shared copies
5

Weather Wars

Tefnut Ua Raet El-Bey > ‎Avalon Sol’s Writings > WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

https://m.facebook.com/groups/852049278230938?view=permalink&id=1084114045024459

Tefnut Ua Raet El-Bey > Avalon Sol’s Writings

WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

Over the past few days I used an account I have had in stasis for about a year to get some critical information out on Facebook regarding the weather wars that have already begun. Some of you saw this and even friended me on Avalon Sanctuaryalliances. That few days is now over.

I posted a number of important details regarding the science about how the Kybal was able to roll out the hellfire tornado that swallowed 57000 homes and innumerable lives in Santa Rosa and area. I included photos of the EMP microwave carpet-bomb that was released above the valley that appeared as a comet, but was actually a device that was set to fracture into multiple drones, each one programmed to travel across the land below following scalar precision to vaporize just the homes and humans while leaving the trees standing, as their plan is to eradicate mankind and all his disgusting, rudimentary structures with as little damage left to Tara as possible. This would be in-the-trenches Tara Cleansing.

I mentioned to cut and paste one of these critical posts under WEATHER AND THE END GAME. I hope you did that, as it was full of critical details regarding the science behind how this apocalypse is being played out using very real, down-to-earth science and energies. It is not magic, but simply advanced knowledge of how to manipulate subatomic and atomic powers in ways modern man has yet to think of.

While posting this flurry of reports, I mentioned how just 2 hours prior to the 66 individual fires surrounding the entire valley of Santa Rosa, that EMP device had been video taped and photographed by locals in the area, then I explained what it really was, and it wasn’t a comet. I linked an article from a scientific journalist who was explaining microwave eletromagnetic pulse waves, and how they draw the moisture out of structures and fill those materials full of standing energy (he worded it differently) that turns everyday things like dry leaves into bombs. This is what happened to these homes that were left incinerated where the roof tiles (terracotta with a melting point of 2600 degrees, 2 1/2 times higher than the temperature of a house fire) were simply gone, along with the washing machines, dryers, stucco concrete and granite countertops (all with 2 to 3 times higher melting points than a house fire could possibly generate).

This triggered a firestorm of responses from the residents of Santa Rosa, and within a few hours the article had gone viral and had been shared about 650 times. That’s when every post, every share, every comment I had made from that facebook profile was vaporized exactly like the 57000 buildings in the northern Bay area.

There obviously is no reason to remove an account for simply sharing theories on how forest fires start, since Weather Wars has well over 10,000 members and talks about airborn weapons used by the government against the public constantly, posing new articles all day everyday as if that’s how he earns his living. No, the difference is, I was explaining the actual science about how it works, giving the actual patent numbers for the devices used, along with photographic evidence of how a single geo location on the map, 100 miles in diameter, could break out into a hellfire tornado out of clear blue sky from 66 individual points spaced out into a 360 degree bullseye targeting one single community, then pushed from 66 different directions, all to the center of the target with 70 mile-per-hour winds that can only be generated by a hurricane. Of course, there was no hurricane, or even a storm, but blue skies without a cloud in the sky. Then vaporize billions of dollars’ worth of buildings within the duration of a few hours that could be counted literally by their minutes.

I also posted a critical warning about the weather you will be facing this winter, and how council is deeply concerned with how much damage this is going to cause. I hope you read, cut and pasted each article, because you won’t find any of them anywhere online anymore.

I am still on-mission at this time, so I have no way of settling down and start publishing dozen of articles on the website. This was a split-second moment I took to pass along critical updates to you and also to raise awareness within the communities being ravaged right now around the world by an enemy they don’t even know exists. I guess you could call this a side-mission to the much bigger journey I am on right now that I am unable to talk about, since council was directly involved with the subject, though the current task is still not yet completed. Which makes me wonder if this is how the entire mission is going to go, where one thing will crop up after another, keeping me from ever putting this project to bed or not. Of course they don’t tell me such things. They just say ”sell all your belongings and go here, now”, then tell me once I get there what I will be doing and where I’ll be going next.

I want to thank Sonjia for sending me some travel money today, as I know I have been AOL somewhat since this project began and I know that out of sight can easily become out of mind. Also I want to thank all those who have been supporting me here and there all along while I was in Cuenca. Without you, I wouldn’t have been able to finish the handbook after the sanctuary collapsed. Such difficult times may seem like fond memories soon now that we are actually inside the ”event” predicted since our time began in this current civilization.

Be aware that your attitude, how you compartmentalize and deal with the challenges now upon you will have everything to do with your personal passage. You will not be ”going with” humanity through this, as ”humanity” has already largely lost this fight. You, the few who have heard the call, will be forging ahead into territory that council says has never been mapped before. In all the hundreds of millions of years she has been looking over mankind, there has never been a time when they were unable to move freely both backwards and forwards in time to any point in the evolution of the Angelic Human, until now. She only mentioned it because it is so strange to them, not being able to simply scroll forward to some date in the future to measure how the species progressed. Neither can your captors.

Which means that while they are able to use electromagnetic energies to throw up barriers between man and his destiny such as unfolded in Santa Rosa and now unfolding in Portugal when they were hit by a wall of fire that went from one end of the landscape to the other, and from the ground to the clouds, they are unable to predict that it will be successful or not. They can guess, but they cannot know. This means that your attitude is the wild card that can help you personally make it on every level.

You can keep your vibration singing through all of this just knowing that you are not alone. I am here, and I am with council to bring you the answers that you have proven that you are ready to have. As long as you continue to push forward with us, I will keep pushing forward with you, as I know that council is prepared to do as well. But humanity as a whole, at least from how I gather it, has already chosen not to listen or hear, meaning that their battle has already been lost and you will have to move forward alone without them. Not to say we are ”giving up” on the masses, but merely that we understand that the average person will not be responding to our cries about what is happening and what’s coming next. Some few will still come around I am sure, but for the most part, those who have now responded and come together represent the bulk of who I deduce council imagines will have some chance at moving forward.

And it won’t be easy. There will be no chariots coming down from the skies. There will be no rapture. There will also be no ships docking to pick you up and taxi you to your next destination, so you don’t have to worry about whether to ”get on” or not. If you know anything about what I have shared over the years, only the most foolish of the flock would ever climb aboard some fancy craft and sign up for whatever’s next just because it was advanced technology compared to 2017. I won’t be telling anyone to drink kool aid, follow me to a landing pad or down into a cave. But there may be a time when someone from the team will lead you personally to a stargate, depending on your own individual frequency and genetic status. Otherwise, this is a mission for those of us going forward to make it through this crucible. When I tell you we are being tried in fire, I am not making it up.

Humanity has lost its grip on what’s unconditional love now to such a degree that they wouldn’t even recognize it if they were to see it with their own eyes. The childish games of clinging to another for their own redemption days are over. If you are going to get there from here, it will be because you are able to go there alone. You might have someone around you, you may not. But only those ready to pull their backpack on, tie their shoes and head out into the wilderness alone to cross the land of the unknown will actually make it, because this isn’t about you and him or you and her or you and them. This is about you and you alone. Are you ready to embrace the Law of ONE, or are you still carrying with you the fear the unknown? If you are, then you need to learn more about this dimension before going to a new one, because that’s how it works. Anyone who hasn’t already tired of one classroom is certainly not ready for a brand new one.

This is all to say that I will be going through this journey with or without you. And you must be willing to say the same thing about me. Knowing that who you are inside is ready to make the transition, and your higher self will know that and see to it you get there regardless if avalon is still among you or not. Follow no man from this level to the next, because the next level is inside of you already. People can become corrupt, even if they start out with 100% pure devotion to all things in balance with the aether. I have seen it happen to better people than myself. I don’t say this because I ever plan to leave you alone to fend on your own, I don’t. But if there ever comes a time when the words you hear from the voice suddenly change and I begin to tell you there is someone out there greater than you, then it is your job to leave that voice behind, right there on the battlefield and not look back. You must be wise as serpents while moving through this test as harmless as doves or it won’t work, as this is your personal test. Wife, hubby, kids, mom and dad may or may not be moving on, and factually likely won’t. When you accept this and move forward to lock arms with your spirit family as an impenetrable wall of solidarity rather than merely to ”your blood”, you will find the strength doesn’t come from them, it comes from you. You are the link in our armor that will either stand without bended knee to face down all that comes, or collapse from the ”loss” of someone you thought you received all your strength from.

Look around and count those who you feel are ready to pull on their hiking boots and leave you right there behind in order to reach their own evolution, and you will get a pretty good thumbnail sketch of who you will be able to count on when the rest of the world has resorted to cannibalism to get through what’s coming. Is this a doom and gloom article to you? Then take stock right now, because it shouldn’t be if you are actually ready. Only the strong will survive this, and I am telling you right now that you have officially made it to Armageddon and the test has already begun. Now is not the time to run and hide from the ugly truth, and the truth isn’t going to be getting any prettier anytime soon.

Be strong. You are the Azurite Universal Templar Security Team from time immemorial and this is what you came for; the end game. Shine.

avalon

Image may contain: cloud, sky and outdoor
October 17 at 1:05pm · Public

Barcelonaavtalet – repost

Europas öde bestämdes för länge sedan….

När du ser dig om i Sverige, vad ser du? Känner du igen landet du växte upp i? Undrar du någonsin varför våra ledare och myndigheter stillatigande ser på medan landet decimeras genom illegala ekonomiska invandrare? Undrar du varför de traditionella medierna är tysta när det gäller sanningen om vad som händer? Känner du att du tänker, att du håller på att bli galen?

Jag har under en längre tid (under flera år) sett verkligheten i vad som händer i Sverige och Europa och bestämde mig för att ta reda på vad helvete det är som egentligen pågår.
Jag tycker inte om vad jag hittat och du kommer inte att tycka om det heller!

Den 27:e och 28:e november 1995 under spanska ordförandeskapet i EU, samlades medlemsstaterna tillsammans med 15 andra icke EU länder och grundade Barcelona avtalet. (Ladda ner och läs avtalet här)

Vad är det, undrar du? Du har aldrig hört talas om det?

Naturligtvis har du inte det, eftersom detta avtal är ensamt ansvarigt för förstörelsen av Sverige och övriga Europa. – Så vad är det?

Känt som Barcelona Euro-Medelhavs deklarationen 1995 som antogs mellan samtliga EU’s medlemsländer, Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Jordanien, den palestinska myndigheten, Syrien, Libanon, Turkiet och Israel. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

För Sverige var det Lena HJELM-WALLEN, dåvarande utrikesminister som skrev under avtalet för Sveriges räkning.

Mörkad information 
Undersökningar som genomförts visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelonaavtalet. Planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelonaavtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelonaavtalet har så långt som möjligt hållits hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Detta avtal, under sken av att vara ett handelsavtal är faktiskt ett avtal om att översvämma Europa med migranter från Islamiska länder.

– Varför skulle de vilja göra så? undrar du säkert.

Ja, vad är väl ofta motivation för våra ledare att göra de saker som de gör?
– Girighet och egenintresse naturligtvis!

I utbyte mot att översvämma Europa med muslimska invandrare, får de handelsavtal och mutor från arabvärlden. Arabvärlden vet vi är fast beslutna att förvandla världen till en islamisk värld och tysta alla som vågar tala ut mot deras förtryckande och hatiska ideologi.

I utbyte mot dessa handelsavtal och finansiella mutor har EU lovat att erbjuda integrering i den utvidgade inre marknaden i EU och möjligheten att få fri rörlighet för varor, tjänster, pengar och människor och att förtrycka allt tal som anses islamofobiskt, främlingsfientligt och rasistiskt samt tillåta särskilda privilegier för muslimer.

Deklarationen trädde i kraft år 2010, när båtar lastade med migranter började anlända från den afrikanska kontinent under sken av att vara flyktingar som flydde från krig. Media exponerar bilder av döda barn för oss på en nästan daglig basis för att framkalla känslor och sympati med sina kunder medan de samtidigt distraherade oss från verkligheten av det som faktiskt utspelade sig.

Dödsspiralen
2010 var början på slutet för Europa som befunnit sig i en nedåtgående spiral ända sedan dess, trots att media gjort sitt bästa för att hålla sanningen om situationen i mörker. Media har ju konsekvent vägrat att rapportera realiteterna kring krisen.

Tack vare sociala media och Internet, har vi haft möjlighet att dagligen se verkligheten av vad som händer i Sverige och övriga Europa; en motbjudande uppgång av sexuella övergrepp och våldtäkter, tusentals fall av barnmisshandel och hallucinatoriska antal fall av kvinnlig könsstympning.

Syraattacker
England har sedan 2010 haft över 1800 syraattacker, vilket likställer till en attack varannan dag och gör England till syraattack-huvudstad i världen, ungefär så som Sverige blivit Europas våldtäkts-huvudstad per capita. Detta ignorerats så klart av en underbar mainstreammedia, om inte förövaren är vit naturligtvis.

Terroristattacker
Paris, London, Manchester, Belgien, Tyskland, och Sverige. Det verkar som om även dödandet av våra barn anses fritt spelrum av dessa inflammatoriska och radikala terrorister, medan våra ledares fickor fodras med blodspengar.

Och medan muslimer är tilldelade vad som i verkligheten är speciella privilegier att predika hat på våra gator, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon vågar tala klarspråk eller stå upp mot vad som händer.
De som gör det blir omedelbart utpekade med ogrundade epitet som rasister, nazister, bigotter och islamofober.

Men dessa etiketter har ingen effekt för att tysta oss längre. Vi börjar slå tillbaka!
Detta är folkmord på Europa, vår kultur är vårt arv, våra traditioner och värderingar är alla under attack.

Hotad frihet 
De friheter som gör Europa till en sådan fantastisk konstant är under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn, rättigheter för homosexuella som vi kämpat för i många decennier och slutligen säkrade, riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam.

Kvinnor i stora delar av Europa är rädda för att gå ut ensamma på kvällar i områden med muslimsk majoritet. De får höra vad de kan och inte kan bära i klädväg och uppmanas att de ska täckas upp i burkas och hijabs för att tillgodose islamiska känslor.

Vårt eget rättssystem används mot oss för att skydda muslimer medan icke-muslimska människor straffas hårt för triviala saker som uppfattas som islamofobiska.

Sen har vi födelsetalen, de multipla fruarna och barnbrudar, underlåtenhet att integrera ordentligt och mycket litet bidrag till landet på något meningsfullt sätt.

75 procent av muslimska kvinnor är arbetslösa och kommer aldrig att fungera eller bidra ekonomiskt till landet, medan kostnaderna för boende, moderskap, födslar, hälsovård och utbildning för sina många barn betalas av skattebetalarna.

Islams mål 

I 1 400 år har islamisk dominans varit det primära målet för Islam. Varje land som någonsin tagit emot muslimska invandrare har förändrats till det värsta. Du behöver bara titta på länder som Iran, Afghanistan, och Syrien för att se hur konservativ Islam förändrar ett land från fritt och utvecklande, till ett förtryckande helveteshål för alla utom muslimska män.

Islam importeras till Sverige och Europa i en alarmerande takt med över 400 moskéer och över 500 stängda kyrkor bara i Storbritannien och Saudi Arabiens önskan att bygga över 200 nya moskéer i Tyskland och flera moskébyggen i Sverige. Allt medan media vill belysa hur fredligt Islam är och hur missförstått Islam är. Vi vet alla vid det här laget att det finns inget att missförstå med Islam.

Vi vet redan hur undervisning av nästa generation av muslimer framskrider som den särskilda typ av intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i dessa moskéer. Antalet kvinnor som går runt i burkas och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska och snart ser vi hela städer i samma skick, om inte något förändras.

Befolkningsutbyte 
Sverige kommer att vara övervägande islamiskt inom två generationer eller ännu tidigare (2025–2030). Detta är verkligheten av vad som händer i hela Europa. Alla östländer kämpar tillbaka och vägrar att massimportera ideologin som aldrig kommer att leva i fred med andra kulturer, vi vet att det aldrig kommer att finnas fred eller att Islam kommer samexistera med någon annan kultur eftersom historien har visat oss att det är så, vi måste sluta ignorera den historia som finns och istället lära från den.

Islam har ingen plats i västvärlden och våra ledare vet redan detta så är det är dags alla andra förstår att säga nej till islamiseringen av Europa innan det är för sent.

 

Källa:  https://vk.com/id333400619

Earth Farm

Earth Farm: Daily Machinations of the Rituals of Harvest

Laura Leon

”Those who try to censor knowledge do harm to both knowledge and love, because love is the offspring of knowledge, and the passion of love grows in proportion to the certainty of knowledge. The more we know about nature, the more we can be certain of what we know, and so the more love we can feel for nature as a whole.”

“I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men.”

― Leonardo Da Vinci

 

A comprehension of the above is needed in order to have the eyes to perceive that earth’s entire societal system is created as one huge ritual sacrifice machine in tiers of siphoning the essence of Spirit magic in all living Organic Original Source Creation.

Society is lubricated in such a way that the function in all the foundation tiers act like the wheels of the machine, which extracts the essence through the polarized emotions of fear, terror, rage, agony, torment, addiction, lust, carnal love, euphoria, drug induced chemical sensations, either occurring naturally or artificially, or through being produced from the hyper-dimensional dynamic manipulated persons in a trigger-fest affect in what is a wheel of abuse and suffering.

All these essences become siphoned and forms a pyramid of power that plugs directly into the dark abyss of a black magic sorcery technology machine feeding these realms and principalities, both AI and organic, as per density and or dimensional, that are then able to alter our ’reality’ and ’world’s’. This is performed in utilizing all our bio-photon Spirit essence. 

Society at large is created to fuel this ’beast machine’ Leviathan on multiple levels, from the grocery store, to the ritual murders which take place daily, both human, animal and Earth Mother as a Whole in a way that spans the gamut, from what is hidden and what is omitted, through that which is taken for granted and accepted as ’normal’- all encompassing the horrifying rituals that committed on the daily both known and unknown, which all feed the cannibal Beast Machine of the Anti-Verse and IT’S parasites of the dead abyss. 

 

We need to step outside all our brainwashing concepts and egoistic perceptions in all polarities, which only serves to further alienate us from the ALL and the suffering inside the ALL..Such only seeks to create division and ignorance that takes us further from the place of Accountability and responsibility for ALL our choices and IS the cause to much suffering and parasitical ritual abuse that the entire planet and all Her Beings suffer. 

Compliance is being an agent unto this horrendous suffering that can be as easy as commission via omission, ignorance and the unwillingness and refusal to learn about the ’conditions’ of the choices one makes without the desire and willingness to make different choices- in due part because one no longer wants to be an agent of the Beast system that is causing the horrors of pain and suffering across all levels.

I felt a loving need to put this out there due to all the confusion and division that we continue to witness and create. Everything that is Sentient suffers the same. There is no difference in how pain is received inside the body and the horrors of agonies perpetrated to all Life, human ’mammal’ and animal alike. 

Källa: https://www.sovereignki.com/single-post/2016/12/18/Farm-Planet-Daily-machinations-of-the-rituals-of-harvest

Köttkonsumtion

Här nämner Ralph mycket av det jag själv har talat om en längre tid, bla om blodstörsten och varför det absolut inte är fördelaktigt varken kroppsligt eller andligt att konsumera kött. Jag tycker han sammanfattar det hela på ett alldeles ypperligt sätt. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är dags att ta individuellt ansvar och höja medvetenheten på alla fronter. Det finns inga legitima ursäkter längre.

 

John Robles – repost

Dear Friends,

Best wishes to all of you. Getting to the truth has been a long and hard road but after 16 years researching 911, years now spent trying to connect the dots of the Snowden operation WikiLeaks  and decades trying to fight my own fight I believe that I have finally reached the truth and all that may be left is connecting a few minor remaining dots and filling in a few small details.

The past month has been extremely interesting and even new information on WikiLeaks and the connection with the Russian media has come to light which is extremely depressing given the level of infiltration that the Globalists have achieved in Russia.

911 Explained:  https://vimeo.com/63810454    http://www.jar2.com/Topics/911.html

I was contacted by an ex-colleague of Snowden however dealing with such people as spooks is dangerous and impossible to figure out what they are really after but apparently he saw my journalistic work questioning Snowden and decided to contact me. He claims he was tortured by the CIA and has been disowned after he requested access to his own files regarding Snowden and certain 911 cover-up operations they were involved in. This should be a bombshell but no media outlet will touch it. Not even in Russia. A curious development but one which came clear I believe after information ha appeared of Chinese and Russia surveillance systems that are almost identical to PRISM. Leaving me with the conclusion that Snowden/Greenberg simply sold the Russians and Chinese PRISM and rather than exposing mass-surveillance he has actually now expanded it to a global level.

The most stunning thing about the whole Russian narrative of hacking the past election is that no one wants to see real evidence that it was NOT true. I could debunk the whole thing in about 10 seconds by giving the IP addresses of the servers where the files were uploaded and from where I was also downloading the files at the same time and sometimes before WikiLeaks. I have evidence that Seth Rich met Craig Murray who had flown to Washington to meet him in a park where Seth Rich handed him thumbs drives with all the files after a physical download. Does anyone want the truth. I am sure Seth Rich was then assassinated by the Clinton killers but that will never be investigated.

Snowden: http://www.jar2.com/Topics/Snowden.html

As for WikiLeaks there has still not been any contact from over 62 sources associates and friends I had in the organization, not on any of our old emergency channels nor public coded messages. It remains under complete CIA control and no one in the media wants to expose it. What has now become the Assange account is a complete fake run by a guy in France who writes in American English and is doing nothing but insulting the memory of the Assange we knew. As for Assange we still stick by the initial data we had last October that he was renditioned out of the Embassy. Some are saying he is staying at the Rothschild estate or somewhere in the UK and is brought in to give appearances on the orator balcony.

WikiLeaks: http://www.jar2.com/Topics/WikiLeaks.html

My One year of research into the Illuminati and the New World Order I would say has been concluded with the final puzzle being who is at the top. The answer was also sent to my by a source and it was quite surprising for me to learn that yes there is one person at the top of the Illuminati pyramid, a fact that they obfuscate so much that it took a year to find out.

New World Order: http://www.jar2.com/Topics/NWO.html

World War III is of course what we are fighting the most and has already been going on since 2014. The Illuminati (the most fitting term for the banking cabal that is running the world now) through the Military Industrial Complex of the West and the worldwide media is doing everything they can to shut down ever single site exposing their machinations or telling the truth, they are assassinating journalists, banning people by the millions on social media and systematically spreading lies and a reality that they are trying to create. Ongoing stuff is on the site everyday.

JAR2.com: http://www.jar2.com/

Should I tell the truth here or should soften it up for you so people don’t get scared off? I always tell the truth so I guess there is no reason to stop now.

We are still under total attack 24/7 from bots, spiders gobbling up files over and over and endless intrusion attempts but we are behind 3 firewalls and have locked everything down as tightly as possible. JAR2 com is getting over a million hits a month now and this keeps increasing I suppose as people in the West get tired of the lies they are being fed and he endless brainwashing going on. I recommend to everyone never to turn on a television or watch films. The NSA and CIA have subliminal technologies that are 50 years ahead of anything you could even imagine.

The illuminati continue to promote perverted sexual agendas with the next phase attempting to normalize bestiality. We continue to fight them on social media and currently after the 6th ban or lock out from Twitter and after someone started to help we have about 65,000 followers which is not bad. However this does not correlate to donate unfortunately.

We discovered our Twitter accounts are being uploaded onto servers run by the Ukrainian Nazis. This is horrendous and real and explains a lot. Twitter uses their databases to suspend accounts. It is horrendous and unbelievable that Soros and the Illuminati scum have been allowed to bring Nazis to power in 2017.

I still can not get a job and am still living in the middle of nowhere for my own safety although there are three people whom I am very grateful to who are send what they can. We are not like WikiLeaks asking for 10 million dollars a month just trying to make about $600 to cover the rent and expenses.

My e-mails keeping going into spam boxes and this may be sent several times so I apologize. Again they are doing everything they can to starve us into oblivion but we are trying to fight on. Currently our food has run out and the rent is overdue and the last donation of 3000 rubles is still in the Pay Pal transfer cycle so we ask you to please give a little to keep the site going and us alive.

After giving everyone the password to the blog it was hacked along with the news page so now it is either off-line or wide open. Right now it is on-line.

My son has not called for about a month now and I am worried. I am writing one last letter due to the fact that there is new evidence regarding the so-called witnesses in his case. It turns out they were police. My life has become a human rights catastrophe and I do not understand how they allow what has been done to us continue. I have almost lost all hope in humanity except for the few of you who seem to care. This all started with a clerical error for me and the end of humanity started with 911 and as long as the criminal satanic cabal behind 911 is not gotten rid of the world is facing devastation and millions will be killed, Americans included.

Some of the daily attacks we receive I have posted on the site including specific targeting in a specific DMCA complaint I have already outlined. I know I am from another world because these kinds of things just do not fit. They are wrong and it is truly like a Zombie Apocalypse which is the closest thing I can think  of to compare Ukraine. Horrendous.

FEMA Camps

We have some new information about FEMA Operations in Texas from an eyewitness rescuer who says they are physically killing people there.

REX84: http://www.jar2.com/Topics/REX84.html

It would be so easy to stop them. We just peacefully stop funding their machine worldwide. But they have most of the world literally under mind control. It is horrendous.

We have to pray for peace.

Love you and I hope to write to you again.

John Anthony Robles II

September 30, 2017

Somewhere in the North of Russia

Gluten & Mejeri

Skadorna av spannmålet och gluten samt skador av processad komjölk och mejeriprodukter visar sig allt längre ner i åldrarna, men läkarna vill hellre behandla biverkningarna eller ge tillskott än att utesluta det som verkligen skadar immunförsvaret, tarmen och näringsupptaget som uteblir genom den förstörda tarmen. Forskning pågår säger man..Vad kostar detta ? Folk blir sjukare och sjukare, miljarder i löner och till forskning som inte leder någon nämnvärd stans mer än till kryptiska utlåtanden.

Vårt dagliga gift – det förrädiska vetet!

vete-gluten-celiaki-gliadin

 

Glutenintolerans.

Vanliga symtom är uppblåsthet, gas och/eller buksmärtor, diarré eller förstoppning, colon irritabile, skrymmande  avföring, uppblåsthet efter måltid, kliande hudutslag eller eksem, missfärgade tänder eller förlust av emalj, värkande leder, trötthet, humörsvängningar, ångest, depression, dålig aptit, viktminskning eller viktökning, ringningar i öronen, huvudvärk eller migrän, muskelsvaghet, avsaknad av sexlust, dålig koncentration och/eller minnesproblem, infertilitet och/eller oregelbunden menstruation.

Långsiktiga och mer allvarliga konsekvenser av glutenexponering hos känsliga individer kan vara degenerativa organskador, autoimmuna sjukdomar, benskörhet och cancer.

Vete, korn och råg innehåller giftiga kemikalier i sig som produceras av växten självt. Dessa vete-gifter har utvecklats för att hjälpa växten med sin egen reproduktion av detta både för motståndskraft och överlevnad, på bekostnad av människor och djur som äter av spannmålet.

Många är asymtomatiska, vilket innebär att de inte har tydliga symptom på celiaki. Det häpnadsväckande och oroande faktum är att ungefär 80 % människors immunförsvar som lever i västvärlden, reagerar på gluten med produktion av IgM-och IgG-antikroppar i vad som kallas ”medfödda immunförsvaret”.

Det medfödda immunförsvaret är äldre, evolutionbetingat, det antikroppsproducerande ”adaptiva immunsystemet” och som ospecifikt försvarar mot patogener.

Gliadin är nu erkänt som en giftig glykoprotein i vetet, som används av växten självt för att göra gluten. En grupp forskare ställde sig då frågan: ”Är gliadinet verkligen säkert för personer som inte uppvisar symptom på celiaki?”.

För att testa hypotesen att ett medfött immunsvar mot gliadin är vanligt hos patienter med celiaki och hos personer som inte uppvisat några tecken på celiaki, så utfördes tarmbiopsi på båda grupperna som exponerats för bl.a ”rågliadin” i testsyfte, en syntetisk 19 aminosyror lång gliadinpeptid. Resultaten visade att alla patienter med eller utan celiaki producerade en interleukin-15-medierad respons vid exponeringen.

Forskarna drog således slutsatsen: ”De data som erhållits i denna pilotstudie stöder hypotesen att gluten framkallar skadliga effekter, med reaktioner från det ”medfödda” immunsvaret hos alla individerna.”

Det kan bara finnas en anledning till att ett ämne utlöser reaktioner hos vårt immunsvar. När immunförsvaret reagerar på ett ämne genom att producera antikroppar, är detta ett allvarligt tecken på att just detta ämne högst sannolikt är dåligt för kroppen.

Den som äter bröd är högst omedveten om att alla är glutenintoleranta på ett eller annat sätt – även när det inte finns några märkbara tecken och att gluten misstänks spela en viktig nyckelroll vid uppkomsten av vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar och åldersrelaterade sjukdomar som Alzheimers (demens).

vetemjol-glutenintolerans
Ordet gluten” kommer från det latinska ordet ”lim” och härstammar från samma latinska rot. ”Gluten” betyder alltså direkt översatt ”lim”. Det som ger gluten dess svårsmälta egenskaper är de höga disulfidbindningar det innehåller. Samma svavelbrygga återfinns i hår, naglar och vulkaniserat gummi.
Den första tredjedelen av tunntarmen är där vitaminer och mineraler absorberas av miljontals små utväxter som kallas villi. Villi gör att upptagningsytan ökas rejält i tarmen så att näringsämnen kan absorberas på bara en liten sträcka i vår tarmkanal. Skadas dessa villi kan inte kroppen få tillgång till de vattenlösliga vitaminer och mineraler tarmen normalt ska absorbera.

villi-celiaki

I värsta fall blir villi inflammerade och kan därmed försvinna helt. När det gäller toleransnivåer för gluten är denna helt individuell från person till person och t.ex kan mindre än 0,1 gram av gluten orsaka allvarliga besvär för en celiakipatient.

En person som är intolerant (även ovetande) och äter bröd eller pasta på daglig basis har sin tunntarm ständigt belagd med detta slemmiga, inflammatoriska glutenlim, och med allvarliga vitamin-och mineralbrister som resultat. Dessa brister brukar ta många årtionden att uttrycka sig såsom benskörhet, diabetes och vissa former av cancer.

Samhällen som Japan med traditionellt glutenfri kost har mycket lägre förekomster av en mängd olika sjukdomar, trots det faktum att dessa människor brukar äta mycket fisk, då förorenat med allt från PCB till tungmetaller.

Det visar sig att celiaki inte alls är en sjukdom, men ett väl fungerande system för tidig varning. Förutom det medfödda immunsvaret mot vete som vi alla har, är celiaki en genetiskt bestämd, adaptiv respons. Personer som inte har celiaki kan konsumera vete och sedan utveckla cancer, MS och en mängd andra mycket allvarliga sjukdomar.

Personer med celiaki undviker helt enkelt gluten och hålla sig friska.

Det är inte bara gluten som är dåligt, vete är också ett veritabelt biologiskt vapen. Kemisk krigföring i vetets namn. Giftiga oxalater, lektiner och fytater, lömska trypsin och alfa-amalyashämmare,Alfa-amylas är ett enzym som delar längre kedjor av stärkelse till kortare segment) och endokrinstörande ämnen såsom östrogener.

Vete är faktiskt riktigt ordentligt osunt och ohälsosamt att bruka till föda. Inte ens korna kan smälta det utan risk för allvarliga tarmproblem och leverbesvär.

Du får kanske någon gång höra: ”Men mänskligheten har ätit bröd sedan urminnes tider!” Från arkeologiska fynd och bevis vet vi att brödet uppfanns för högst 14 tusen år sedan. De flesta uppskattningar säger dock mellan 10 000 och 12 000 år. Och i de flesta västerländska samhällen infördes bröd först många årtusenden senare. Det är med andra ord ett ögonblick i evolutionära termer. Människor har varit genetiskt oförändrade under de senaste 200 000 åren.

22168cavemandiet

Vi är genetiskt fortfarande huvudsakligen jägare och samlare där smörgåsar och spaghetti är inte en del av en sådan diet. Bröd är en produkt av jordbruket under tidens gång, som sedan direkt gett upphov till den industriella revolutionen. Människor har inte tid att anpassa sig till de långsamt verkande gifterna i vetet.

Vete är en monokotyledon (en-bladigt) gräs, något som däggdjur aldrig ätit i hela sin evolutionära historia. Inte så konstigt att de har något försvar mot dess fytosanitära kemiska gifter.

Den verkliga boven i dramat är naturligtvis vetet, inte alls några ”underlägsna gener”. Eftersom vete inte egentligen är lämpat som mat för människor. Det är giftigt på en mängd olika sätt, och egentligen endast lämpligt att användas för framställning av industriella lim.

Faktum är att vi idag inte ens har identifierat hälften av alla dåliga saker vetet innehåller. Många år av selektiv avel har ökat vetets arvsmassa till mer än 5 gånger större genetisk storlek, än det mänskliga genomet! I vanligt brödvete (Triticum aestivum), till exempel, har hittills nästan 24000 proteiner katalogiseras.

Ett enda ”dåligt” protein kan utlösa problem överallt i kroppen, under årens lopp.

Lantbruks/agroindustrin liksom tobaksindustrin, är naturligtvis redan fullt medvetna om de hälsoproblem deras produkter orsakar och arbetar febrilt med att slutföra sina projekt runt ”vetegenomet”, för att kunna identifiera de viktigaste sjukdomsframkallande delarna genom att kartlägga vetets-DNA så att de eventuellt kan få bort dessa.

Som vi vet så orsakar vete skador på tarmen. Vete orsakar intestinal permeabilitet. Vete har farmakologiskt aktiva egenskaper såsom östrogener som är skadliga för hälsan. Vete skadar många organ i kroppen, inklusive hjärnan. Vete innehåller höga koncentrationer av excitotoxiner såsom aspartater och glutamater.

poison

 

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017.
omslag_bokframsidan-beskuren

 

Källa: http://gluten-celiaki.blogspot.se/2013/02/vart-dagliga-gift-det-forradiska-vetet.html