Frihetsdeklaration

FRIHETSDEKLARATION

FRIHETSDEKLARATION DÄR JAG FÖRKLARAR MIN SUVERÄNITET ABSOLUT OCH FRI FRÅN RÅDANDE AUKTORITÄR STRUKTUR MED PÅTVINGAD KONTROLL AV MIN FRIA VILJA – JAG SAMTYCKER INTE.

Härmed förklarar jag mig som en suverän ENskild, individ och person. Min fria vilja är ABSOLUT och inte underordnad rättsväsende eller statsskick. Frihetsdeklarationen är ett offentligt tillkännagivande om ICKE-SAMTYCKE. Ett frigörande från all kontroll av ledande strukturer som påverkar min fria vilja.

Jag har som varelse, individ eller person aldrig ingått avtal med svenska staten där jag frivilligt, underförstått och med vilje frånsäger mig mina grundläggande rättigheter och erkänner svensk lag.

JAG SAMTYCKER INTE till att någon mänsklig varelse, levande varelse, maskin, väsen, person, företag, myndighet, occult organisation eller deras representanter inkluderat någon företrädandes ovan nämda; Att spionera, infiltrera eller genom annan konstruktion invadera mitt PERSONLIGA LIV samt privata sfär, någonsin.

Varje upplevelse av min person/varelse är för min egna personliga mognad och utveckling. De är INTE företag undantaget att exploatera på något vis. De får inte kontrolleras av någon annan: person, väsen, företag, myndighet, regering, stat, religion, maskin eller varelse utom mig själv.

Dessa upplevelser, som är del av min unika livserfarenhet, får INTE användas av någon annan; person, väsen, företag, myndighet, regering, stat, religion, maskin eller varelse utom mig själv, i syfte att profitera eller generera ekonomisk vinst genom nedlåtande eller destruktiv natur som med eller utan avsikt kan komma påverka mitt varandes existens negativt.

Monetarisering och/eller uppsäkrande av min personliga energi eller varelse, för syftet att köpa, sälja eller äga är uttryckligen FÖRBJUDEN under någon eller samtliga termer/terminologi/språk/kontrakt som används eller har använts i syfte att kontrollera eller manipulera min personliga energi eller varelse.

Köp, sälj, ägande eller överlåtelse av min själsenergi eller min unika mänskliga kropp i organisk eller astral form som utförs eller har utförts av aktiemarknad, finansiell institution, företag, myndighet, regering, rättsväsende eller religiös organisation i denna värld eller utomvärld, är uttryckligen förbjuden.

Köp, sälj, ägande eller överlåtelse av min unika och personliga DNA/Energi/fysiska kropp/medvetande överallt, oavsett universum, dimension, astrala plan eller värld är uttryckligen förbjuden.

Sk ”harvesting” av min energi utförd av någon grupp, organisation, företag, myndighet, regering, rättsväsende, religiös sekt, astral varelse, galaktisk varelse/entitet eller någon som inte är mig själv är uttryckligen förbjuden. Oavsett vilken form min energi manifesterar så är det MIN egna kreation, och JAG SAMTYCKER INTE för harvesting/dränering av min energi för ovan nämnda, att använda eller profitera på.

Ovan nämnda handelsvara och kontroll gränsar till SLAVERI, och är uttryckligen förbjuden av mig under min FRIA VILJA.

JAG SAMTYCKER INTE till användningen av nanoteknologi, parasitering, eller någon annan typ/form av smittsam teknologi i dåtid, nutid, framtid oavsett dimensionellt plan, värld eller universum, att användas på min fysiska kropp, sinne, medvetande eller själ, när jag lever på planeten/jorden/Gaia/tellus.

JAG SAMTYCKER INTE TILL NÅGON TYP/FORM AV UTOMVÄRLDSLIG ELLER STATLIGT SANKTIONERAD MK ULTRA, BIOMEDICINSK TELEMETRI, MÄNNISKA-SYSTEM-INTERAKTION, dvs MIND-CONTROL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTELLIGENT TEKNIK GÄLLANDE IMPLANTAT (fysisk, eterisk, eller astral), levandes eller icke levandes, att användas på min fysiska, eteriska, elektromagnetiska eller astrala kropp, medvetande eller själ, som kan påverka min fysiska kropp/sinne/medvetande på NÅGOT vis, utan aktuell tillåtelse, med full insyn och transparent förhandlat kontrakt utan dolda klausuler, och signerat av mig personligen, fysiskt.

JAG SAMTYCKER INTE till extern påverkan i drömstadiet, i icke vaket tillstånd. Jag samtycker inte till att någon annan mänsklig person, företag, myndighet, regering, rättsväsende, stat, religiös grupp, maskin eller multidimensionell varelse/väsen penetrerar mitt medvetande på någon nivå vid något tillfälle. NÅGONSIN.

JAG SAMTYCKER INTE till någon typ/form av pågående/tidigare/presumtivt användande av frekvensvåg, i syfte att på något vis skapa påverkan på min privata och uttryckligt designade* mänskliga natur vare sig gällandes dess fysiska, eteriska eller astrala kropp, mitt DNA, mina celler, mitt medvetande eller själ, som är av mörk eller negativ karaktär. Detta inkluderar alla typer av exotisk, occult, jordbaserad eller icke jordbaserad teknik (inkluderat måne, asteroid eller andra icke officiella platser vid eventuellt användande av platsbaserad, stationerad teknik) som producerar pulser, strålar, vågor eller annan typ av frekvens som är av skadlig karaktär på min mänskliga kropp, sinne, medvetande och själ.

* Min fysiska kropp är unik i egenskap av mitt privata ägande av mitt egna DNA.

JAG SAMTYCKER INTE till användande av fluorid i dricksvatten eller genetiskt modifierade grödor, odlat och producerat för mänskligt bruk. Jag samtycker inte till utsläpp av aerosoler i atmosfären även sk chem trails. JAG SAMTYCKER INTE till subliminal programmering av negativ karaktär i syfte att påverka mitt undermedvetande i radiosänd och/eller televisions-baserad sändning. Inte utan separat och av mig undertecknat kontrakt för varje specifikation listad ovan. JAG SAMTYCKER INTE till negativ manipulation av väder eller kontaminering av jorden Gaia, då dessa handlingar är skadliga och ohälsosamma för MIG.

JAG SAMTYCKER INTE till att medium, svart magi-magiker, archons, negativa energier och/eller negativa entiteters användning av mentala energier eller någon form av frekvensattack mot min levande varelse eller kropp.

JAG SAMTYCKER INTE till exotisk, maskinliknande robotteknik varken fysiskt eller eteriskt alternativt astralt implementerat i syfte att spåra, plåga, attackera, utnyttja, infektera eller skada min kropp, mitt sinne, astrala kropp, ”själv”, eller medvetande, någonsin, någonstans, oavsett anledning.

JAG SAMTYCKER INTE till någon form av bedrägeri/förvillande och/eller lögn-baserad manipulation mot min levande varelse någonsin, någonstans, som kan skapa en negativ utgång rörande min hälsa och/eller välbefinnande på min personliga kropp, sinne, ”själv” eller min FRIA VILJA, mitt välstånd, min förmögenhet eller glädje. (även benämning ”livet”).

JAG ÄR”, och använder min fria vilja till att KLARGÖRA FÖLJANDE KONSTATERANDE, att ingen äger rätt att lura och/eller förvilla mig personligen på ett sätt som kan komma påverka min existens negativt. Ingen överenskommelse gjord med person, företag, myndighet, regering, rättsväsende, entitet, maskin, oavsett denna värld eller utomvärld är GILTIG om kontrakt eller överenskommelse påverkar mitt liv eller min kropp, sinne, medvetande eller själ på ett mätbart negativt vis.

INGEN ÖVERENSKOMMELSE gjord av någon, oavsett värld/universum är giltig om det kan komma äventyra och påverka min levande varelse, liv, glädje eller välstånd på ett negativt vis utan min fullständiga tillåtelse, inkluderat samtliga företagsavtal och kontrakt såväl i denna värld som utomvärld och/eller interdimensionellt.

Jag avlägsnar/avsäger mig SAMTLIGT SAMTYCKE till förvillande, skadlig, förslavande och/eller kontroll över min levande varelse, min fysiska, eteriska, elektromagnetiska och astrala kropp samt mitt medvetande och själ, punkt.

Eventuella tidigare kontrakt eller uppfattade samtycken genom någon form av tyst, occult, dold eller förmodat samtycke är härmed VOID AB INITIO. Uttryckligen förbjudna.

Eventuell pre-födsel-inkarnation på kontrakt oavsett beskrivning, är härmed PERMANENT AVSLUTADE som ett resultat av extremt förvillande via bland annat mind-control, via grova brott utförda av entiteter som praktiserat occult svart magi utan mitt uttryckliga medgivande.

INGA KONTRAKT, jag har undertecknat eller godkänt, vare sig i skrift eller via förmodat samtycke som rör inkarnationer vare sig sort, form eller skepnad, på denna jord, är giltiga, oavsett upplevd mängd tid och rymd, fysiskt, dimensionellt eller på annat vis, sen originalkontraktet eller avtalet först formades.

INGA tidigare godkännanden, överenskommelser eller kontrakt, om skapade under olaga tvång som ett resultat av förvillande och utan fullständigt transparent upplysning/information om möjlig utgång, kan anses giltiga.

Eventuell person, myndighet, företag, regering, religion, entitet, maskin, medvetande som önskar ingå kontrakt med MIG, min levande varelse, fysiska, eteriska, elektromagnetiska och astrala kropp, samt medvetande och själ MÅSTE göra så med absolut transparens, med varje enskild del av aktuellt kontrakt/medgivande med full redogörelse på detaljnivå. Ingen oredovisad/outtalad information och/eller dolda skyldigheter får utelämnas, och MÅSTE undertecknas med mitt fullständiga, medvetna godkännande med handskriven signatur.

PUBLIKT MEDDELANDE RIKTAT TILL JORDENS KRIMINELLA OCH KORRUPTA SJÄLVUTNÄMNDA LEDARE, INKLUSIVE DE JORDISKA BESÖKARE SOM ÄR DERAS ALLIERADE SAMT DE VARELSER, FÖRETAG, ENTITETER, MYNDIGHETER, REGERINGAR, RELIGIONER, MASKINER ELLER PERSONER INVOLVERADE MED NÅGON OVAN NÄMNDA.

Om något av ovan nämnda/listade påståenden utförs/praktiseras på min person, görs detta mot min fria vilja och anses därmed ogiltiga, VOID och NULL. Eventuellt tidigare/presumtivt/förutsatt samtycke av mig, ”for any act of doing”, via annan person, entitet, varelse etc, som kan komma påverka eller påverkar min person på ett negativt/skadligt vis, eller kontrollerar min FRIA VILJA är härmed permanent avslutat.

Notice to agent is notice to principal. Notice to principal is notice to agent.”

Inga ytterligare förtydliganden äro nödvändiga, detta är nu både skrivet och inspelat på denna planet jorden/Gaia och gäller alla utomvärldar/dimensioner, universellt.

Om någon person, varelse, entitet, myndighet, religion, rättsväsende, företag, occult grupp, från denna planet jorden/Gaia, dimension, universum, uppfattad ”annan” nivå av existens, vill ingå någon form av kontrakt/avtal/överenskommelse med MIG, så måste detta göras fysiskt med mig personligen, på denna planet, med full transparens och insyn samt fullständigt bekräftat av min FRIA VILJA, endast under kontrakt/avtal/överenskommelser skrivna i denna deklaration.

Jag äger rätten att närsomhelst, genom min FRIA VILJA att ändra, uppdatera eller modifiera denna deklaration.