Slavsystemet

Vi är slavar och vårt slavpapper är vårt ”PersonBevis” ….
.
// ety SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag,
REGERINGSKANSLIET är ett bolag,
SKATTEVERKET är ett bolag,
SVERIGES DOMSTOLAR är ett bolag,
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN är ett bolag,
POLISMYNDIGHETEN är ett bolag.
.
NYBRO och EMMABODA KOMMUN är exempel på kommunala bolag osv –och samtliga vill de som representerar dessa bolag att människor utöver detta bedrägeri mot folkets om vi både deltar i och är offer för, ska acceptera oss själva och våra barn som bolag genom den registrering som SKATTEVERKET genomför då signalen från BB kommer att ett levande barn är fött:
( Skatteverkets registrering av nyfödd juridisk person (handelsdrivande bolag), lagrum genom Folkbokföringslagen: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm )
.
Under den korta stund som förflyter mellan det att ett levande barn föds och till dess att det registreras och får sitt personnummer, så är det lilla barnet en människa med en mor och far, och vilket genom sina oförytterliga mänskliga rättigheter, är fri att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål med föräldrarna som stöd på sin resa.
.
Denna lyckliga utsikt för barnet tar slut efter några minuter. När registreringen är genomförd blir istället det lilla barnet statens egendom och handelsvara, ett offer för författningarna (de lägst stående lagarna) Socialtjänstlagen, Skollagen m fl:
( Identitetsbeteckning för juridiska personer m. fl (1974:174): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm )
.
Sverige bolagiserades efter tillkomsten av den nya grundlagen Regeringsformen 1974, vilken öppnade även för bolagisering enligt ovan av de levande människorna i riket Sverige:
.
Detta transformerar de levande människorna vilka bildat staten Sverige till slavar under den, vilket är detsamma som bedrägeri – folkförräderi rent av!
.
De olika bolagen, vilka kallar sig myndigheter kan därmed behandla oss och våra barn såsom de önskar, trots att de lägsta lagarna – författningarna – kräver vårt medgivande för att kunna forceras. Detta struntar dock representanterna för de handelsdrivande bolagen i, och behandlar därför våra barn precis som de önskar!
.
Det övergripande målet är att formatera våra små människobarn enligt den kollektivistiska agenda som sedan länge rullat och som kommer att leda till mänsklighetens totala slaveri om vi inte får stopp på det nu!
Det är denna agenda som bestämmer vad som är kunskap och vad som inte är det, liksom vilka metoder som leder till denna önskade föreställning om kunskap, liksom vilka data som ska släppas igenom för att kunskaperna inom agendan ska upprätthållas som just kunskaper, och inte som lögner och fabrikationer.
.
Syftet med denna agenda är att skyffla upp värden från pyramidens botten, upp till dess topp – till de som kontrollerar bankirerna, vilka kontrollerar pengarna och därmed allt i ett materiellt samhällssystem. De får samhällets aktörer att hoppa, dansa och sjunga på kommando, d v s politikerna, bolagen vilka kallar sig myndigheter inklusive polisväsende och domstolarna vilka kontrolleras av de som kontrollerar frimurarna:
.
Därmed kontrollerar de våra egendomar, våra rättigheter, och våra överlevnadsmöjligheter. Mänskligheten anses bestå av ca 95% för många individer –”värdelösa ätare” som den sk filantropen men egentligen parasiten Rockefeller i denna globala elit uttalade sig på 70-talet:
( Rockefeller: ”Useless eaters”: http://www.rense.com/general78/philo.htm )
.
.
.
De jagar oss och hoppas att vi ska ta livet av oss – som en komplementerande metod till krigen de skapar och deras olika depopulationsprojekt. Planen finns t o m huggen i sten:
( Georgia Guidestones, okänd beställare: http://www.radioliberty.com/stones.htm )
.
Det är denna agenda och dess föreställningar (t ex penningsystemet vilket marknadsförs som naturlag) och metoderför otillbörlig maktutövning (t ex illusionsjuridiken) som är huvudproblemet, och vilka i Autentopia -2061 inte längre existerar. Utan agenda på någon samhällsnivå kan inte makt existera, därför inte heller förtryck, och därmed inget lidande. Inget slaveri, ingen svält, inga krig och därmed inga ofrivilliga flyktingströmmar – om det inte är naturen som orsakar dem.
.
Just det sistnämnda (flyktingströmmar) är centralt att förstå eftersom vi just nu (vid bokens publicering i januari 2016) och ett antal år framöver har ett fönster öppet för att förhindra att befolkningarna låter sig luras in i rasistiska kontroverser, vilka kan – om det vill sig illa –sluta med begränsningar av yttrandefriheten, undantagstillstånd och inbördeskrig. Det finns redan tecken på det via diskussioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet:
.
Det är planerat så, ety polarisering mellan grupper –etnicitet, kön, ålder, vänster / högerideologier, öst / väst, religioner, socioekonomisk status – är denna globla elits främsta taktik för att hålla ossborta från de verkligt stora och viktiga frågorna som t ex penningsystemet och illusionsjuridiken, och istället sysselsatta med underfrågor, vilka är oväsentligheter som vi måste lyfta blicken ifrån.
.
Syftet är alltså att förbrylla folken så att vi inte ser igenom agendan och metoderna. Det är således inte flyktningarna som ska angripas, utan de som skapar krigen.
.
Enligt generalen Wesley Clark planerades sju krig på fem år,
( General Wesley Clark, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw )
….och Anders Borg skojar till det och tackar för de flyktingströmmar som dessa krig genererar:
( Anders Borg, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ )
.
Flyktingarnas uppgift är dels att bli måltavlor för rasism och de oroligheter detta innebär – därmed kan polisen militariseras, undantagstillstånd utlysas, yttrandefriheten begränsas genom grundlagsändringar. Det finns i förlängningen av denna process en uppenbar risk för inbördeskrig, och eftersom Anders Borg är mycket medveten om syftet med att piska upp den nationella stämningen, får vi anta att det är inbördeskriget han tackar på förhand för.
.
Inbördeskrig är en utomordentlig kuliss till presentationen av en lösning på ett problem som TPTB (The Powers That Be – Den hemliga makten) själva skapat, som ett i kölvattnet av systemhaveriet, allt fattigare och allt mer uppskrämt folk, är beredda att köpa till vilket pris som helst.
.
Att det förhåller sig på detta sätt beträffande krigen och flyktingströmmarna har även den lika elitägda så kallade MSM (mainstream media) skrivit om – vi måste alla betala för Bushs krigsförbrytelser, skriver Svenska Dagbladet:
.
Eftersom samma globala elit även äger media, är större delen av det som skrivs där kontrollerad opposition. Det makten vill ha ut till folket, det kommer ut – annars inte. Det innebär per definition att TPTB, vilken driver sin agenda under begreppet New World Order, följer sin uppgjorda handlingsplan.
.
Enligt Hegeliansk dialektik vidmakthålls kontrollen över massorna genom att TPTB skapar ett problem, inväntar folkets eskalerande förtvivlade reaktioner, samt står därefter redo att presentera en lösning på problemet:
( Hegeliansk dialektik: http://www.filosofer.se/hegel.html )
..
Det är därför tämligen enkelt att med logik se att det är planerat att bankerna ska krascha, och penningskapandet leviteras upp på nästa nivå – till de numera sedan 1998 elitägda Riksbankerna.
.
Kreditavregleringen, den sk Novemberrevolutionen 1985 (tre månader före Olof Palmes död för övrigt!) var inget mindre än en statskupp.
Beslutet togs i styrelserummet, helt utan demokratisk förankring:
( Öppet arkiv, Novemberrevolutionen: http://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen )
.
Eftersom SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag sammanlänkat med Federal Reserve – bolaget USA:s riksbank med NYSE (New York Stock Exchange) som tillsynsmyndighet, innebär det att TPTB även äger centralbankstaterna och därför kommer att kontrollera pengarna även fortsättningsvis – om inte en kritisk massa ser igenom hela illusionen och sätter stopp för den:
.
Västvärlden är således tänkt att falla samman, och vi har sett påven och FN gå samman med BRICS-länderna och kommer tillsammans med Putin att presenteraden verkliga New World Order-agendan.
//
I praktiken innebär det att de fördömer det västliga NWO och lovar städa upp, dömer ut lämpliga straff till ett antal lämpliga västaktörer, framställer sig själva som räddarna i nöden, delar ut guldbackade valutor till folken för att även fortsättningsvis låta människan dväljas i ett bristsystem, inför basinkomst och bjuder på ett jubelår (skuldavskrivningar). Ska vi gissa att priset för detta gentila erbjudande är chipning? –
( Mind Control, MK Ultra: http://www.dailymotion.com/video/x2z7w6f )
.
Om det för att förhindra att vi luras in i polariseringsfällan är viktigast att komma ihåg att det är de av väst skapade krigen som skapar flyktingströmmarna, så är det för att förhindra att vi luras in i den totala avhumaniseringsfällan, viktigast att hålla ögonen på chipningsprojektet. Det marknadsförs som en trend och fördelarna uppges vara att det t ex kan öppna dörrar utan nycklar och scannas av vid banktransaktioner:
( TV4 Morgon, Chippet som trend, 8 Dec 2014
.
Säkerligen kommer diskussionerna av TPTB ledas in på övervakningsproblematiken, alltså ett visst erkännande från den globala eliten att övervakningen av enskilda med hjälp av chipet blir mycket enkel överallt och dygnet runt. Detta är det psykologiska trick som innebär att en liten synd erkänns för att dölja en större.
.
Det egentliga syftet med chipet är att det kommer att programmeras att ge signaler till det limbiska systemet, d v s den del av hjärnan som hanterar vår känslomässiga dimension, eller till neocortex –hjärnbarken, vilken hanterar våra högre tankar.
.
Vilka signaler skulle vi kunna gissa på skulle vara önskvärda att stänga av hos människor som endast betraktas som och endast är önskvärda som zombieliknande slavar som vare sig kan tänka på några högre plan eller känna något för varandra?
.
Vilken global elit skulle önska något mera än slavar med instinkter (reptilhjärnan) och låg tankenivå? Därefter behövs ingen övervakning, eftersom zombiesarna inte kommer att bry sig om vilket.
.
Per definition har mänskligheten då dött ut, och det är väsentligt att vi ställer oss frågan om vi genom ignorans vågar chansa på att våra barn och barnbarn kommer att möta ödet att genomlida sin existens som själlösa robotar istället för människor?
.
Förvisso kanske de inte kommer att sakna sin skapande ”Spirit” – Gudagnista kan vara ett bra svenskt ord – eftersom de inte kommer att veta att en sådan funnits när historien reviderats till förmån för de som vi riskerar att låta få skriva den:
.
Men är det en förlust vi önskar dem – eller oss själva om vi föreställer oss att vi reinkarnerar?
Förhoppningsvis inte!I
Dystopin1984 (1948) av George Orwell är huvudpersonen Winston världens sista människa, d v s med intakt känsloliv, och han bryts ned med hjälp av tortyr tills han anpassats till fullo och blivit den angivande robot som resten av mänskligheten brutits ned till.
.
Orwell hade genom sin familj insyn i TPTB:s planer, och kunde skriva sin historia mycket nära sanningen beträffande planen för mänsklighetens utrotande.
.
En annan författare – Aldous Huxley – vilken 15 år före Orwell, och vilken hade liknande insikter om den globala elitens planer genom sin familj, skrev sin bok Brave New World, om en neddrogad mänsklighet i en klinisk civilisation.
.
Metoden i denna dystopi var nedbrytning med hjälp av SOMA – en beroendeframkallande lyckodrog.
.
Idag mördas, torteras och förföljs förvisso de människor som anses ”farliga” för att de kritiserar vårt förliggande Illusionsparadigm, kallas terrorister, fängslas eller försvinner in i de psykiatriska avdelningarna.
.
Men mänskligheten i stort förbryllas med lögner genom hjärntvättmaskinen som går under förkortningen TV, och de knapar lyckopiller för att uthärda den kognitiva dissionansen som helt naturligt måste ta sig ton där nere i själsdjupen i protest mot det till omänsklighet urartade systemet.
.
LÄS MER i boken Autentopia som finns som PDF här:

Leave a Comment